Cennik

Lp Wyszczególnienie Opłata w zł (zawiera podatek od towarów i usług VAT)
1 Okresowe badanie techniczne:
1.1 – motocykl, ciągnik rolniczy 62,00
1.2 – samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1) 98,00
1.3 – samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153,00
1.4 – samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 176,00
1.5 – autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00
1.6 – przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00
1.7 – przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50,00
1.8 – przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00
1.9 – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00
1.10 – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163,00
1.11 – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177,00
1.12 – pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
1.13 – taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
1.14 – pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
1.15 – pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00
1.16 – pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 – skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00
2.2 -ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00
2.3 – połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00
2.4 – toksyczności spalin 14,00
2.5 – poziomu hałasu 20,00
2.6 – geometrii kół jednej osi 36,00
2.7 – działania amortyzatorów jednej osi 14,00
2.8 – wszystkich innych usterek łącznie 20,00
3 Okresowe badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą
3.1 – motocykl, ciągnik rolniczy 62
3.2 – samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 98
3.3 – samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 232,00
3.4 – samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy 297,00
3.5 – autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 327,00
3.6 – przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 92,00
3.7 – przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c. 134,00
3.8 – przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 165,00
3.9 – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 170,00
3.10 – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 269,00
3.11 – przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 297,00
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 – określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4) 20,00
4.2 – po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
4.3 – dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00
5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1 – co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3) 20,00
5.2 – po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00
6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1 – w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne) 114,00
6.2 – który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00
6.3 – który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
6.4 – który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00
6.5 – autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00
6.6 – do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00
6.7 – w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym. 82,00
6.8 – o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 50,00
6.9 skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji 60,00
6.10 pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94,00
6.11 pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 50,00
7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 – prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) 35,00
7.2 – czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) 21,00
7.3 – czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4) 48,00
7.4 – czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4) 41,00
7.5 – czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4) 41,00
7.6 – wykonanie numeru nadwozia 49,00
7.7 – wykonanie numeru silnika 49,00
7.8 – wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00
7.9 – sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00
7.10 – pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5) 255,00
Objaśnienia:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.
Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. – masa własna pojazdu,
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

W przypadku dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego z terminem następnego badania technicznego obowiązuje opłata ewidencyjna w wysokości 2 zł (Dz.U. 227 poz 2254 z dn. 18.12.2003 r.)